A Stitch in Time - Christine Shively

Christine Shively-Benjamin

MUSE VIOLIN ON THE BALL - Inga Ivashchenko

Inga Ivashchenko

Jlia

Anna Potapova

#2 Ena

Joy Calhoon

Vivien - Anastasia Yanovskaya

Anastasia Yanovskaya

Téko - Eva Hellerová Hodinková

Eva Hellerová Hodinková

A Hollywood Portrait: Marilyn Monroe - Joe MacPhale

Joe MacPhale

Wise Clown - Luella Mossom

Luella Mossom

White Elephant - Theresa May

Theresa May

Cinderella - Dustin Poché

Dustin Poché